Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 1

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 11:24:32 GMT+7 Ngày 28 tháng 07 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 1

 
Kính chuyển đến Quý Trưởng và anh chị em
Bản tin số 1, ngày thứ năm 21/7/2016
 
Trại Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016  tại thành phố Vũng Tàu, lúc các em chơi cũng là lúc Ban kiến thiết chạy nước rút tại đất trại.
 
 
Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng
 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện
 
        NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

Gửi nhận xét của bạn