Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 2


---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 20:55 Ngày 29 tháng 07 năm 2016
Chủ đề: Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 2
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Kính chuyển đến Quý Trưởng và anh chị em
Bản tin số 2, ngày 22/7/2016

Ngày 22/7/2016 Khai mạc Trại Họp Bạn Kha Tang Bồng III tại Khu du lịch Ngọc Xương - Long Hải: Trang trọng, nhiều cảm xúc.

FB: Tang bong https://www.facebook.com/search/top/?q=tang%20bong

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

xem chi tiết bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn