Bão Bebinca

Bảo Bebinca thổi vào vịnh Bắc Bộ từ ngày 15/8/2018

 

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn