Cẩm nang dành cho IST tại 4th ASEAN Scout Jamboree 2013

Bấm vào đây để tải về

Thông tin về lịch trình của IST
Thứ hai ngày 25/11: Staff (nhân viên) và IST (phục vụ viên) tập trung.
Thứ ba ngày 26/11: Huấn luyện IST
Thứ tư ngày 27/11: Tham dự viên tập trung/Hội nghị Hội đồng lãnh đạo ASARC
Thứ năm ngày 28/11: Khai mạc
Thứ sáu ngày 29/11:Chương trình và hoạt động (chi tiết trong thư luân lưu số 2)
Thứ bảy ngày 30/11: Chương trình và hoạt động (chi tiết trong thư luân lưu số 2)
Chủ nhật ngày 1/12: ASEAN Fiesta
Thứ hai ngày 2/12: Chương trình và hoạt động (chi tiết trong thư luân lưu số 2)
Thứ ba ngày 3/12: Chương trình và hoạt động (chi tiết trong thư luân lưu số 2)/Bế mạc
Thứ tư ngày 4/12: Tham dự viên ra về
Thứ ba ngày 5/12: Staff và IST ra về
Tất cả thành viên của IST sẽ tập trung và ngày thứ hai, 25/12/2013 và ra về vào thứ năm, 4/12/2013.
Chi phí dành cho tham dự viên và IST là 150 USD
Chi phí này bao gồm:
- Phí vận chuyển.
- Thức ăn (từ tối ngày 27/11 đến sáng ngày 4/12 đối với người tham gia, và từ chiều ngày 25/11 đến sáng ngày 4/12 cho staff va IST).
- Bộ kit cho tham dự viên.
- Chương trình JAM.
- Trang bị cắm trại cơ bản.

 


 

BẢN TIẾNG ANH ĐỐI CHIẾU

Time Table
(Mon) 25 Nov Staff and IST Arrival Day
(Tue) 26 Nov IST Training
(Wed) 27 Nov Arrival Day of Participants / ASARC Chief Commissioner Meeting
(Thu) 28 Nov Opening Ceremony
(Fri) 29 Nov Programme& Activities
(Sat) 30 Nov Programme& Activities
(Sun) 1 Dec "ASEAN Fiesta"
(Mon) 2 Dec Programme& Activities
(Tue) 3 Dec Programme& Activities / Closing Ceremony
(Wed) 4 Dec Participant Departure Day
(Thu) 5 Dec Staff and IST Departure Day
The members of IST should arrive on Monday, 25th November 2013, and leave on Thursday, 4th December 2013.

For participants and IST members the Jamboree fee will be 150 USD
The fee covers following items:
- Inland Transportation
- Meals (from the dinner of 27th Nov and until breakfast of 4thDec for the participants, and from dinner of 25th Nov and until breakfast of 4th Dec for the Staff and IST)
- Participants' Kit
- Jamboree Programme
- Basic Camping Equipment

Gửi nhận xét của bạn