CONSTITUTION (Bản tiếng Việt và Tiếng Anh Bản dự thảo hiến chương HĐVN)

Cuối năm 2015 nhóm công tác đã hoàn thành bản dự thảo HIẾN CHƯƠNG HĐVN và 10 thành viên nhóm công tác đã ký tên. Sau đó đã chuyển đến văn phong APR bằng Email và bằng chuyển phát nhanh. Xin đăng lên giúp ích thể theo yêu cầu của nhiều Trưởng HĐ quan tâm . ( bản tiếng Việt và bản tiếng Anh giá trị như nhau ).

file đính kèm (bấm vào đây để xem chi tiết)

Nhóm Task Force:

Gửi nhận xét của bạn