Dự thảo chính sách bảo vệ đoàn sinh (Phần 1)

Phong trào Hướng đạo là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên. Do đó chính sách bảo vệ đoàn sinh phải được thực hiện nghiêm túc trong tất cả các sinh hoạt trong Hướng Đạo. Sự an toàn của đoàn sinh là vô cùng quan trọng, trách nhiệm của người Trưởng HĐ, phụ huynh có con sinh hoạt trong đơn vị và tất cả những ai có liên quan phải tạo môi trường an toàn tốt nhất cho các đoàn sinh.
Bảo vệ đoàn sinh tránh khỏi bị

1. Lạm dụng:
2. Ngược đãi
3. Xao nhãng
4. Bạo lực

Theo Luật Bảo vệ Trẻ em năm 2016 quy định

Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác

I/ Nguyên tắc bảo vệ trẻ em:

1 Quyền lợi cao nhất của trẻ: Quyền lợi của trẻ được tôn trọng như quyền lợi của cha mẹ, gia đình, cộng đồng và quốc gia. Quyền lợi của trẻ là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong các chương trình hành động liên quan đến trẻ.

2 Không phân biệt đối xử: Tất cả các trẻ đều có quyền phát triển tiềm năng như nhau, không phân biệt chủng tộc của trẻ, hay của cha mẹ, hay của người bảo trợ hợp pháp, không phân biệt màu da, giới tính, giai cấp xã hội, ngôn ngữ, ý kiến, nguồn gốc, tình trạng gia đình, sinh trưởng, khuyết tật hay bất kỳ đặc điểm nào khác.

3 Quyền được sinh sống và phát triển: Quyền được sinh sống và phát triển được xem là điều kiện tiên quyết cho tất cả các quyền khác. Quyền được sinh sống và phát triển bao gồm khả năng của trẻ có thể hưởng lợi từ các chính sách và chương trình hành động của Hội Hướng Đạo, của Chính phủ nhằm giúp trẻ trưởng thành.

4 Tôn trọng quan điểm và sự tham gia của trẻ: Ý kiến của trẻ phải được lắng nghe, được tôn trọng và được quan tâm đến trong tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến trẻ. Trẻ có quyền tham gia vào các quy trình ra quyết định có ảnh hưởng đến trẻ.

II/ Bảo vệ đoàn sinh qua 3 hoạt động

1. Xây dựng môi trường (phòng ngừa): thiết lập những tiêu chuẩn bảo vệ trẻ nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc hạn chế sự vi phạm, lạm dụng hoặc tước đoạt.

2. Hành động đáp ứng: là bất kỳ hoạt động ngay lập tức được thực hiện để ngăn ngừa, chặn đứng, và làm giảm bớt sự vi phạm, lạm dụng, hoặc tước đoạt.

3. Hành động khắc phục: làm hồi phục và quan tâm đến việc giúp đỡ và hỗ trợ trẻ trong việc phục hồi khi bị vi phạm, lạm dụng hoặc tước đoạt.

(Các Trưởng và anh chị em chia sẻ để mọi người cùng tham khảo)

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn