DỰ THẢO VỀ LUẬT HỘI và BÁO CÁO GIẢI TRÌNH DỰ THẢO VỀ LUẬT HỘI

Vào ngày 4/10/2016 trên các bảng tin pháp luật khi search Google đều có thể tìm bản dự thảo về luật hội chuẩn bị để trình quốc hội xem xét trong thời gian tới sau vài lần lấy ý kiến rộng rãi , người dân khi xem dự thảo thấy có sự tiến bộ trong đó , Tuy nhiên đến 10/10/2016 thấy Uỷ ban thường vụ quốc hội có báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự thảo về luật hội  và đưa ra quốc hội dự thảo ngày 10/10/2016 , so với bản ngày 4/10/2016 thì chỉ biết than HỞI ÔI !!!.

Mời các bạn xem dự thảo luật về hội ngày 10/10/2016  và bản dự thảo ngày 4/10/2016 và so sánh . Xin kính mời . 

xem chi tiết bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn