Họp tiến độ sản xuất Dĩa DVD hình và video Trại Họp bạn tráng sinh 2012

Vào ngày 31/1/2013, Trại trưởng Trại Họp bạn Tráng sinh 2012 đã làm việc với bộ phẩn quảng bá về tiến độ làm đĩa hình và đĩa DVD Rover Moot 201. Tr. Tùng và Tr. Linh đã trình bày tiến độ thực hiện cùng những gì còn trở ngại cho việc thực hiện. Qua báo cáo Trại trưởng đã nhắc nhỏ cần đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện để gởi đến các trại sinh xem và lưu niệm. Cái khó là tài chính để thực hiện, những phần này không có gì đáng lo ngại vì qua tổng kết, các Tr. đã ủng hộ các khoản chi phí tại trại nên có đủ tiền để thực hiện bộ đĩa này.

Gửi nhận xét của bạn