Kỷ niệm ngày quốc tế hòa bình

Kỷ niệm ngày quốc tế hòa bình:
Ngày 21 tháng 9 năm 2019
International Day of Peace Celebration:
21 September 2019

The International Day of Peace is observed around the world every September 21. This year's theme is "Climate Action for Peace", directing action towards SDG Goal No. 13 - Climate Action.

In the lead up to the International Day of Peace of September 21, we are calling upon our National Scout Organizations to take action to tackle climate change.

Although activities may vary from country to country, our aim is to involve as many young people as possible in peace actions or activities with the objective of creating massive awareness on the roles they can play as global citizens leading to positive changes in their communities with particular focus on Climate Change.

Learn more about the different suggested activities that you can conduct in your troop, your school and in your communities with APR Circular No. 13/2019.

----

Kỷ niệm ngày quốc tế hòa bình:
Ngày 21 tháng 9 năm 2019

Ngày Quốc tế Hòa bình được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 21 tháng 9. Chủ đề của năm nay là "Hành động khí hậu vì hòa bình", hướng hành động tới Mục tiêu số 13 của SDG - Hành động khí hậu.

Để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Hòa bình ngày 21 tháng 9, chúng tôi đang kêu gọi các Tổ chức Hướng đạo Quốc gia của mình hành động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Mặc dù các hoạt động có thể khác nhau giữa các quốc gia, mục tiêu của chúng tôi là liên quan đến càng nhiều người trẻ càng tốt trong các hoạt động, hoặc hoạt động vì hòa bình với mục tiêu tạo ra nhận thức lớn về vai trò của họ với tư cách là công dân toàn cầu dẫn đến những thay đổi tích cực trong cộng đồng của họ. tập trung vào Biến đổi khí hậu.

Tìm hiểu thêm về các hoạt động được đề xuất khác nhau mà bạn có thể tiến hành trong đơn vị của mình, trường học và trong cộng đồng của bạn với Thông tư APR số 13/2019.

Gửi nhận xét của bạn