LĐ Ngự Bình vùng các đơn vị HĐVN dự JAM lần 5 Asean tại Mã Lai.

Gửi nhận xét của bạn