Một số thông tin và hình ảnh đoàn HĐS Việt Nam tham dự Trại Họp bạn Hòa Bình tại Indonesia