Nấu Nướng Ngoài Trời

NAÁU NÖÔÙNG

 

Thaät thuù vò khi thænh thoaûng chuùng ta cuøng gia ñình, beø baïn toå chöùc nhöõng buoåi daõ ngoaïi, caém traïi . . . coù naáu nöôùng ôû ngoaøi trôøi.

 

NAÁU NÖÔÙNG NGOAØI TRÔØI laø cô hoäi toát nhaát ñeå cho chuùng ta theå hieän taøi naêng beáp nuùc cuûa mình. Neáu ñi traïi taäp theå thì ñaây laø moät traùch nhieäm naëng nhoïc, aàm thaàm nhöng khoâng keùm phaàn lyù thuù. Neáu ñi daõ ngoaïi theo nhoùm baïn beø hay gia ñình, thì ñaây laø nhöõng luùc sum hoïp thuù vò nhaát. Vì khi chuùng ta quaây quaàn beân moät böõa aên ngon giöõa caûnh thieân nhieân bao la huøng vó, trôøi nöôùc meânh moâng. . . thì chuùng ta thaáy nhö gaàn guõi nhau hôn, tình thaân aùi naåy nôû vaø gaén boù hôn . . . Khoâng coù gì thuù vò cho baèng khi vaøo moät buoåi chieàu toái, giöõa caûnh trôøi meânh moâng, caû nhoùm hay caû gia ñình quaây quaàn beân beáp löûa hoàng vöøa aên uoáng, vöøa chuyeän troø.

 

Khi caùc baïn ñi daõ ngoaïi hay caém traïi 3-5 ngaøy vôùi moät nhoùm 8-15 ngöôøi trôû leân, thì vieäc naáu nöôùng aên uoáng hôi phöùc taïp vì neáu cöù mua caùc thöù cheá bieán saün nhö thòt nguoäi, ñoà hoäp, ñoà aên naáu roài . . . thì seõ raát maéc vaø chöa chaéc ñaõ hôïp vôùi khaåu vò.  Hôn nöõa, nhö theá thì chaúng coøn gì laø caùi thuù cuûa ngöôøi ñi daõ ngoaïi caû. Coøn naáu nöôùng thì cuõng khoå vì phöông tieän beáp nuùc thieáu thoán. 

Cho neân caùc baïn chæ caàn moät soá thöïc phaåm thoâng thöôøng vaø naáu nöôùng ñôn giaûn, nhöng vì cuøng nhau hôïp taùc ñeå naáu cho neân caùc baïn seõ thaáy raát ngon, cho duø ñoâi thi thòt nöôùng vaãn coøn soáng hay hôi bò chaùy, hoaëc coù khi côm coøn nhaõo hay ñaõ coù muøi vì quaù luûa. . . Khoâng caàn laøm nhöõng moùn caàu kyø, tæa boâng, tæa hoa . . . Theo chuùng toâi, thöôøng thì caùc moùn nöôùng daõ ngoaïi (Barbecue = BBQ) laø thích hôïp vôùi caùc böõa aên ngoaøi trôøi nhaát. Thòt caù (hay caùc moùn khaùc) öôùp gia vò xong thì giao cho moãi ngöôøi töï lo cho phaàn cuûa mình, nhö vaäy thì vöøa vui maø laïi ñôõ toán coâng söùc.

Gửi nhận xét của bạn

CAPTCHA
Nhập vào đúng phép toán
13 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.