Nhà nước muốn chúng ta đóng góp gì? Qua câu chuyện Chuyện Hai Người Quét Rác

Đã gửi từ iPhone của tôi

Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 22:17:28 GMT+7 Ngày 06 tháng 06 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Nhà nước muốn chúng ta đóng góp gì?

Kính chuyển đến Quý Trưởng và anh chị em một bài đọc hay

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

Danh Mục Diểm Báo:

Gửi nhận xét của bạn