TASKFORCE ĐẠI DIỆN HĐVN DỰ HÔI NGHỊ HƯỚNG ĐAO ASEAN ( ASARC ) Tại Jakarta, Indonesia 13-15/8/2016

Phần A: ASARC Meeting​​ xem ảnh bấm vào đây

 

Phần B: Indonesia Scouts Jamboree X - 2016 xem ảnh bấm vào đây

 

Phần C: Trụ sở của Cộng đồng ASEAN nhân "ASEAN day" (ngày Cộng đồng ASEAN) xem ảnh bấm vào đây

 

Nhóm Task Force:

Gửi nhận xét của bạn