Thông báo Hội Thao Sói Con 2

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 17:05:14 GMT+7 ngày 14 tháng 6, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Thông báo Hội Thao Sói Con 2⁩

Kính chuyển đến Quí Trưởng thông báo của Toán sinh hoạt Ngành Ấu - Nhi
Vĩnh Thịnh
K. Quản trị - Ban Điều Hành
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
VIETNAM SCOUTS
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

  BĐH-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

         KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU

Tp HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 2

(V/v thời gian tổ chức Hội thao Sói Con 2018)

Kính gởi: Quý Đạo Trưởng – Liên Đoàn Trưởng

               Ban Sói Già các Bầy

Nhằm chuẩn bị thật tốt cho Hội Thao Sói Con 2018, Ban tổ chức Hội thao xin thông báo về thời gian cụ thể như sau:

- Thời gian – địa điểm:

· Miền Nam: ngày 14 – 15/7/2018 – Thành phố Hồ Chí Minh

· Miền Trung: Ngày 21 – 22/7/2018 – Thành Phố Đà Nẵng

- Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo