Thông báo mở khóa của Toàn Huấn Luyện Ngành Kha 2019

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
KHỐI HUẤN LUYỆN
TOÁN HL NGÀNH KHA

THÔNG BÁO MỞ KHÓA

Kính gửi: - Quý Đạo Trưởng
               - Quý Liên Đoàn Trưởng

Được sự chấp thuận của Khối Huấn luyện BĐH HĐVN, Toán Huấn luyện Ngành Kha sẽ mở khóa Huấn luyện Dự Bị HHR Kha XVIII/2019.

Đây là nhu cầu dành cho các Trưởng đang sinh hoạt trong ngành Kha và các Trưởng ngành khác có nhu cầu tìm hiểu thêm.

Thời gian: Khoá được tổ chức chia làm hai đợt:

- Đợt 1: Tại Huế ngày 19/5/2019 Tại Đà Nẵng ngày 26/5/2019

- Đợt 2: Ngày 07,08,09/6/2019 

Địa điểm tại: Đà Nẵng.

- Khoá Trưởng: Tr. ALT Huỳnh Văn Phúc

- Điều kiện dự trại:

+ Tất cả các Huynh trưởng, phụ tá, Tráng sinh 18 tuổi trở lên, đã tuyên hứa.

+ Đã có chứng chỉ Khoá Cơ bản và không quá 45 tuổi.

+ Phiếu tham dự trại có Liên đoàn trưởng hay Đạo trưởng xác nhận.

+ Đăng ký từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 25/3/2019

+ Mọi trường hợp khác do Khoá Trưởng quyết định.

- Trại phí: 480.000đ/người (bao gồm vật phẩm, xe trung chuyển, đất trại, ẩm thực, phí hành chính...)

Trong đó: Đợt 1: 30.000đ (Ba mươi ngàn đồng)

Đợt 2: 450.000đ (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng)

- Các Đơn vị và Huynh Trưởng có nhu cầu gởi phiếu đăng ký về:

+ Tr. ALT Huỳnh Văn Phúc Điện thoại: 0935.998357 / mail: huynhvanphuc2003@gmail.com

+ Trưởng Dương Tấn Cang Điện thoại: 0913.403560 / mail: kangsontradn@gmail.com

Rất mong Quý Trưởng quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các Trưởng về tham dự khóa.

Trân trọng cảm ơn và thân ái bắt tay trái Quý Trưởng.

Ngày 04 tháng 3 năm 2019
Trưởng Toán Huấn Luyện Ngành Kha

LT. Nguyễn Quốc Khánh

Gửi nhận xét của bạn