Thông báo mở khóa dự bị HHR ngành Ấu Phù Đổng 2019

             BAN ĐIỀU HÀNH
           KHỐI HUẤN LUYỆN
TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH ẤU – NHI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03/09/2019

THÔNG BÁO MỞ KHÓA
DỰ BỊ HUY HIỆU RỪNG NGÀNH ẤU – PHÙ ĐỒNG 2019

Kính gởi: - Quý Đạo Trưởng
               - Quý Liên đoàn Trưởng Liên đoàn biệt lập

Xin trân trọng thông báo đến Quý Trưởng đơn vị: Toán Huấn luyện ngành Ấu – Nhi sẽ mở Khóa Dự bị Huy hiệu Rừng ngành Ấu Phù Đổng 2019 với các thông tin sau:
- Thời gian: Từ ngày 25/10/2019 đến ngày 27/10/2019
- Địa điểm: Vĩnh Long
- Khóa trưởng: ALT. Đinh Thị Nga

Tiêu chuẩn khóa sinh:
- Từ 19 tuổi trở lên.
- Đã tuyên hứa ít nhất 6 tháng, qua khóa Căn bản và xưởng Nghi thức ngành Ấu.
- Được đơn vị trưởng ký giấy giới thiệu.
- Các trường hợp khác sẽ do Khóa trưởng giải quyết.

Ghi danh tại:
- Tr. ALT Liên Bạch Hoa
- ĐT: 0976668045
- Email: bocauminhtri@gmail.com

Hạn cuối đăng ký 05/10/2019.
Trân trọng kính mời các đơn vị cử khóa sinh về tham dự.

TM. Toán Huấn luyện ngành Ấu – Nhi
Toán Trưởng

LT. Nguyễn Thành Nghĩa

Phiếu ghi danh (file đính kèm

Gửi nhận xét của bạn