Thông báo mở Khóa Dự Bị HHR Tráng Tam Bình XVII năm 2019

KHỐI HUẤN LUYỆN
TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH TRÁNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO MỞ KHÓA
V/v: Mở Khóa Dự Bị Huy Hiệu Rừng Tráng Tam Bình XVII năm 2019.

Kính gởi : - Quý Đạo trưởng.
                - Quý Liên đoàn trưởng Liên đoàn biệt lập
                - Quý Tráng trưởng Tráng đoàn biệt lập

Toán Huấn luyện Ngành Tráng trân trọng thông báo đến quý Trưởng và quý Đơn vị:

Theo kế hoạch huấn luyện của Ngành Tráng năm 2019, Ngành Tráng sẽ mở Khóa Dự Bị Huy Hiệu Rừng Tráng Tam Bình XVII trong năm 2019 như sau:

Khóa Dự Bị Huy Hiệu Rừng Tráng Tam Bình XVII/2019:

- Khóa trưởng: ALT. Trần thị Thu Trang

- Thời gian:

+ Giai đoạn 1: Ngày 14/4/2019

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 28 - 30/4/2019

- Ghi danh tại : - Tr. ALT Trần thị Thu Trang

Email: thutrangbuom1959@gmail.com

Điện thoại: 0983270251

- Hạn cuối ghi danh dăng ký: ngày 15/3/2019

Tiêu chuẩn khóa sinh:

- Từ 19 tuổi trở lên.

- Đã tuyên hứa ít nhất 6 tháng và đã qua Khóa Cơ bản.

- Được đơn vị trưởng ký giấy giới thiệu.

Trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị cử khóa sinh về tham dự.

TM. Toán Huấn luyện Ngành Tráng,
Toán trưởng,

LT. Nguyễn Tuấn

 

Gửi nhận xét của bạn