Thông tin về Youth Forum ngày 10/10/2018 (tin Đỗ Quang Vinh)

8h30-9h30:

  • Diễn văn về tầm ảnh hưởng của giới trẻ trong cuộc sống
  • Chia nhóm để bắt đầu thảo luận

9h30-11h30:

  • Thảo luận vấn đề 1"Sự tham gia của giới trẻ" (Youth Engagement) với sự tham gia của ông Peter (Thành viên của Hội Hướng Đạo thế giới) và Paul Pakinson(Chủ tịch văn phòng hướng đạo DNA-TBD)
  • Thảo luận 2 câu hỏi về vấn đề sự tham gia và vai trò của của giới trẻ trong hướng đạo qua hai câu hỏi "_How the NSO can engage more young people effectively in decisions making body _What the Asia-Pacific Region can do in focusing Youth engagement strategic priority and achive vision 2023"
  • Sau khi thảo luận trong nhóm xong thì mỗi nhóm sẽ cử đại diện để trình bày kết quả với các nhóm khác

12h-13h: Ăn trưa

13h-14h: Giới thiệu, giải thích về vai trò của YAMG

14h15-15h: Diễn văn về "Sự ảnh hưởng của hướng đạo"

15h- 17h30: Thảo luận vấn đề 2: "Sự ảnh hưởng của hướng đạo" (Impacts of Scouting)

Mỗi cá nhân trong nhóm kể lại một câu chuyện về một kỷ niệm của mình hoặc câu chuyện mà cá nhân đó biết được trong thời gian sinh hoạt của mình. Mỗi nhóm sẽ chọn ra câu chuyện hay nhất và trình bày lại cho diễn đàn, để từ đó mọi người cùng nhận ra Hướng Đạo đã ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, cộng đồng như thế nào

_20h: Giao lưu văn hóa

Xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn