Thư luân lưu số 16 của APR

World Scout Bureau, Asia-Pacific Support Centre
Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien Asie-Pacifique

ODC International Plaza Building
219 Salcedo Street
Legaspi Village, Makati City
Metro Manila
PHILIPPINES

Phone (+63 2) 818 09 84
(+63 2) 817 16 75
Fax (+63 2) 819 00 93

Email asia-pacific@scout.org
Web scout.org

CIRCULAR NO.16, series of 2019

To: Chief Commissioners
International Commissioners
Chief Scout Executives

24 October 2019
Re-naming the Young Adult Members Group (YAMG) to Regional Youth Representatives (RYR)

Dear Colleagues,

Greetings from the Asia-Pacific Support Centre!

We are pleased to inform you that the Asia-Pacific Regional Scout Committee during their meeting from 25-26 May 2019 in Kagoshima, Japan has approved the change of name of the Young Adult Members Group (YAMG) to Regional Youth Representatives (RYR).

The change of name was necessary because the regional committee realized that the name "Young Adults Members Group" (YAMG) does not clearly explain the nature of the work of young adults in the committees and sub-committee. Most often, it has created confusion with other Scout members on their particular role.

Since the title "Regional Youth Representatives" captures the true nature of their role and provides a better balance of public understanding of the work of young people in in the committees and sub-committees. The change of name was also initiated by a request coming from the member of the Regional Youth Representatives themselves.

From this day, the Young Adult Members Group (YAMG) will now be called Regional Youth Representatives (RYR). Consequently, amendments to institutional document will follow suit. The proposed amendment to the regional constitution will be sent six months before the regional conference as required by the APR Scout Constitution. Necessary changes will also be made on the Youth Forum Guideline to be consistent to the decision of the APR Scout Committee and to this circular.

Thank you for your usual cooperation.

With best regards,

J. Rizal C. Pangilinan
Regional Director


 

ĐẶT TÊN LẠI NHÓM THÀNH VIÊN THANH NIÊN (YAMG) CHO ĐẠI DIỆN THANH NIÊN KHU VỰC (RYR)

Kính thưa các đồng nghiệp,

Chúc mừng từ Trung tâm Hỗ trợ Châu Á-Thái Bình Dương!

Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn rằng Ủy ban Hướng đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong cuộc họp của họ từ ngày 25-26 / 5/2019 tại Kagoshima, Nhật Bản đã phê chuẩn việc đổi tên của Nhóm thành viên trẻ trưởng thành (YAMG) thành Đại diện thanh niên khu vực (RYR).

Việc thay đổi tên là cần thiết bởi vì ủy ban khu vực nhận ra rằng cái tên Nhóm thanh niên thành viên nhóm trẻ (YAMG) không giải thích rõ ràng bản chất công việc của thanh niên trong các ủy ban và tiểu ban. Thông thường, nó đã tạo ra sự nhầm lẫn với các thành viên Hướng đạo khác về vai trò cụ thể của họ.

Tên "Đại diện thanh niên khu vực" nắm bắt được bản chất thực sự của vai trò của họ và cung cấp một sự cân bằng tốt hơn về sự hiểu biết của công chúng về công việc của những người trẻ tuổi trong các ủy ban và tiểu ban. Việc thay đổi tên cũng được bắt đầu bởi một yêu cầu đến từ chính thành viên của Đại diện Thanh niên Khu vực.

Kể từ ngày hôm nay, Nhóm Thành viên Thanh niên (YAMG) sẽ được gọi là Đại diện Thanh niên Khu vực (RYR). Do đó, sửa đổi tài liệu thể chế sẽ theo sau. Đề xuất sửa đổi hiến pháp khu vực sẽ được gửi sáu tháng trước hội nghị khu vực theo yêu cầu của Hiến pháp Hướng đạo APR. Những thay đổi cần thiết cũng sẽ được thực hiện trên Hướng dẫn Diễn đàn Thanh niên để phù hợp với quyết định của Ủy ban Hướng đạo APR và thông tư này.

Cảm ơn bạn đã hợp tác thường xuyên.

Trân trọng,

J. Rizal C. Pangilinan

Giám đốc Vùng

 

 

Gửi nhận xét của bạn