Thư mời tr Nguyen Tuan dự Hội nghị lần thứ 24 của APR tại Dhaka, Bangladesh