Tin buồn: Tr. Nguyễn Tuyên Thùy từ trần

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 21:54 24 tháng 2, 2017
Chủ đề: Fwd: Tin buồn:Tr. Nguyễn Tuyên Thùy từ trần
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>


Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam nhận được tin buồn:
 

TIN BUỒN
            
           Trưởng NGUYỄN TUYÊN THUỲ
             Cựu Châu Trưởng Châu Đông Sơn
            Đã tạ thế lúc 19g40 ngày 21.02.2017 tại San Jose
            Hưởng thọ 91 tuổi (1927-2017)
              Cầu chúc Linh hồn Trưởng sớm sum họp với BP
                     Thành thật chia buồn cùng Tang quyến.

       THÀNH KÍNH

                                                         BAN ĐIỀU HÀNH HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

                                          
 
Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng
 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

Gửi nhận xét của bạn