Tin buồn: Trưởng NGUYỄN THÚC TUÂN từ trần

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 23:59:19 GMT+7 ngày 5 tháng 5, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, Khoi Quan Tri HDVN <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Tin buồn: Trưởng NGUYỄN THÚC TUÂN từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam trân trọng báo tin

Lão Trưởng - Akela Leader

NGUYỄN THÚC TUÂN

Pháp danh TÂM THÀNH

Sinh năm 1913 (Quý Sửu)

Quê tại Thanh Lương – Hương Xuân – Hương Trà

Thừa Thiên - Huế

Đã từ trần lúc 14:40 ngày 04 tháng 5 năm 2018

Nhằm ngày 19 tháng 3 năm Mậu Tuất

Tại thành phố Huế

Hưởng Thượng Thượng Thọ 106 tuổi

Linh cửu được quàn tại tư gia

Lễ Nhập liệm lúc 14:00 ngày 05/5/2018

Lễ Động quan lúc 5:00 ngày 09/5/2018

Nhằm ngày 24 tháng 3 năm Mậu Tuất

Hỏa táng tại TT. An Phước Viên – Tp. Đà Nẳng

Nguyện cầu Hương hồn Trưởng sớm tiêu diêu miền cực lạc

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

và Ngành Ấu Hướng Đạo Việt Nam

Thành kính

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Huynh trưởng và Hướng đạo sinh Việt Nam

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

Gửi nhận xét của bạn