Toán IST Việt Nam khởi hành tham dự Trại 4th ASEAN Scout Jamboree 2013