Trại họp bạn HĐTG lần thứ 23 khai mạc ngoạn mục tại Nhật Bản

Trại họp bạn Hướng đạo Thế giới lần thứ 23 khai mạc ngoạn mục tại Nhật Bản

 

29 July 2015, Kirara-hama, Yamaguchi, Japan: After years of planning, preparation and anticipation, the 23rd World Scout Jamboree is finally unveiled in a blaze of colour and pageantry. It marks the beginning of an adventure of a lifetime for some 33 000 Scouts aged 14 to 17 years from about 140 countries and territories across the world.

Ngày 29/7/2015, Bãi biển Kirara, tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản: Sau hàng năm trời lên kế hoạch, chuẩn bị và dự trù, Trại họp bạn Hướng đạo Thế giới lần thứ 23 đã được mở màn trong màu sắc rực rỡ và lộng lẫy, đánh dấu sự khởi đầu của một chuyến du hành chỉ có 1 lần trong đời của hơn 33000 Hướng đạo sinh độ tuổi từ 14-17, đến từ khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

The mood at the Arena in the 286-hectare newly-built tented city in Kirara-hama, Yamaguchi was simply incredible; jovial and upbeat as the young people begin to make friends, renew old friendships, laughing and celebrating.

Bầu không khí tại Khu trại rộng 286 héc ta như một thành phố vừa được xây dựng bằng các lều trại tại bãi biển Kirara tỉnh Yamaguchi thật phi thường với sự háo hức, lạc quan khi các bạn trẻ bắt đầu kết bạn mới, tìm gặp bạn cũ, cười vui và chào mừng.

The opening ceremony, held this evening, was graced by the Governor of Yamaguchi, Tsugumasa Muraoka, and declared open by the Camp Chief of the 23rd World Scout Jamboree, Dr. Takayasu Okushima. The 23rd World Scout Jamboree by the World Organization of the Scout Movement is being hosted by the Scout Association of Japan.

Lễ khai mạc được tổ chức tối nay đã vinh dự chào đón Thống đốc tỉnh Yamaguchi, ông Tsugumasa Muraoka và được tuyên bố khai mạc bởi Trại Trưởng Trại họp bạn Hướng đạo Thế giới lần thứ 23, Tiến sĩ Takayasu Okushima. Trại họp bạn Hướng đạo Thế giới lần thứ 23 của Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới do Hội Hướng đạo Nhật Bản đăng cai tổ chức.

In his speech, Chairman of the World Scout Committee, João Armando Gonçalves, said: “Every four years, we, the Scouts of the world, come together to celebrate our diversity, our common values and our dreams. We make new friends, we have fun together, we explore new ideas and activities, and we realise that we are all neighbours in this common home which we call World.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Uỷ ban Hướng đạo Thế giới, ông João Armando Gonçalves nói: Cứ mỗi 4 năm, chúng ta, các Hướng đạo sinh của thế giới, cùng nhau tụ họp để chúc mừng sự đa dạng, các giá trị chung và ước mơ của chúng ta. Chúng ta kết nhiều bạn mới, cùng nhau vui chơi, khám phá ý tưởng mới và các hoạt động, và rồi chúng ta nhận ra rằng, tất cả chúng ta đều là láng giềng trong ngôi nhà chúng mà chúng ta gọi là Thế giới.

“In a Jamboree like this, we also discover that we need to work together to find solutions for the challenges that affect all of us. Challenges like poverty, climate change, conflicts, discrimination, lack of safety, lack of education, and many others.

Trong một kì trại họp bạn như thế này, chúng ta cũng phát hiện ra chúng ta cần phải cộng tác với nhau để tìm ra giải pháp cho những thách thức đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Những thách thức như đói nghèo, biến đổi khí hậu, xung đột, phân biệt, thiếu an toàn, giáo dục thiếu thốn, và nhiều vấn đề khác.

“Yes, a World Scout Jamboree is also a place for us to be more aware of these challenges and it gives us an opportunity to explore how we can contribute to overcome them in our communities, and in the world; how we can create a better world, together!”

Đúng như vậy, một kì trại Họp bạn Thế giới cũng là nơi cho chúng ta nhận thức rõ hơn về những thách thức và mang lại cho chúng ta cơ hội để khám phá cách mà chúng ta có thể đóng góp để cùng cộng đồng và cả thế giới vượt qua những thách thức đó, cách mà chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn!

The theme “WA: a Spirit of Unity” and the three concepts, “Energy”, “Innovation”, and “Harmony” are embedded in the Jamboree programme, which consists of module activities and subcamp life. Through these activities, the young participants will have the opportunities to learn life skills, experience cultural diversity, foster unity and be active global citizens to create a better world.

Chủ đề Wa: Một tinh thần của sự thống nhất (Wa là tên gọi lâu đời nhất được ghi nhận của Nhật Bản), và 3 ý tưởng, Năng lượng, Đổi mới, và Hoà hợp được lồng gắn trong chương trình của kỳ trại, nằm trong các module hoạt động và đời sống tiểu trại. Thông qua các hoạt động này, các trại sinh trẻ sẽ có cơ hội học tập các kĩ năng sống, trải nghiệm sự đa dạng văn hoá, bồi dưỡng sự đồng thuận và trở thành các công dân năng động toàn cầu để cùng tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

When asked what unity means to them, 14-year-old Sparsh Khanchandani from Maharashtra, West India, said: “Friendship, joy, satisfaction, peace — the Jamboree will give us the opportunity to share with different people, to learn about different cultures.”

Khi được hỏi, sự thống nhất có ý nghĩa như thế nào với các trại sinh, trại sinh Sparsh Khanchandani, 14 tuổi đến từ Maharashtra, Tây Ấn, cho biết: Tình bạn, niềm vui, sự hài long, hoà bình – Kì trại này sẽ mang đến cho chúng ta cơ hội để chia sẻ với nhiều người khác nhau, và biết thêm về các nền văn hoá khác nhau.

To Alex Chen Hung-Chun, 17, from Taiwan, unity means the end of conflicts. “The Jamboree is a good starting point for us to engage with one another — there are so many countries represented here, so many different cultures; if we start the conversation here, develop the friendship here, there will be peace and unity,” he said.

Đối với trại sinh Alex Chen Hung-Chun, 17 tuổi, đến từ Đài Loan, thống nhất nghĩa là chấm dứt các xung đột. Trại họp bạn là một khởi điểm tốt đẹp cho chúng ta để tham gia với nhiều bạn khác – có rất nhiều quốc gia hiện diện nơi đây, rất nhiều nền văn hoá khác biệt; nếu chúng ta bắt đầu đối thoại từ đây, phát triển tình bạn từ đây, chúng ta sẽ thu về hoà bình và thống nhất,em nói.

Matthew Kingwil, 15, from South Africa opined that “unity is about the integration of different cultures in the world, the union of people from different countries, the building of stronger relationships.” And he believes the Jamboree is the place; “we are here from different countries, different cultures but with the same purpose — to create a better world.”

Trại sinh Matthew Kingwil, 15 tuổi, đến từ Nam Phi phát biểu ý kiến rằng thống nhất là sự tích hợp các nền văn hoá khác nhau trên thế giới, là sự kết hợp của những con người từ những đất nước khác nhau, là toà thành của các mối quan hệ vững chắc hơn.

“Now, it is in our hands to make this Jamboree like the world we dream about: a place of Peace, Respect, Collaboration, Diversity and Friendship,” said João Armando to the young people, who will be spending the next 12 days together.

Bây giờ, trong tay chúng ta là cơ hội để làm cho kỳ Trại họp bạn này trở nên như thế giới mà chúng ta hằng mơ ước: một nơi của Hoà bình, Tôn trọng, Hợp tác , Đa dạng, và Tình bạn, ông João Armando chia sẻ với các bạn trẻ, những người sẽ cùng nhau trải qua 12 ngày sắp tới.


The last time the World Scout Jamboree was held in Japan was 44 years ago in 1971 at Asagiri, Shizuoka at the foot of Mount Fiji. That was then the 13th World Scout Jamboree.

Trại Họp bạn Hướng đạo Thế giới được tổ chức tại Nhật Bản lần cuối cùng cách đây 44 năm, vào năm 1971 tại Asagiri, tỉnh Shizouka, dưới chân núi Phú Sĩ, đó là kì trại Họp bạn Hướng đạo Thế giới lần thứ 13.

For media enquiries, please contact:
Lin Lin Yeoh, Global Director, Communications & External Relations
World Scout Bureau Global Support Centre, Kuala Lumpur

Mọi thắc mắc về truyền thông, vui lòng liên hệ

Lin Lin Yeoh, Giám đốc Toàn cầu, Thông tin và Ngoại giao

Trung tâm Hỗ trợ Toàn cầu Văn phòng Hướng đạo Thế giới tại Kuala Lumpur

 

 

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn