Tráng huynh HĐVN tại Hoa Kỳ thăm viếng trại họp bạn 23 Nhật Bản