Văn nghệ BBQ - Trại Họp Bạn Kha sinh Tang Bồng III - 2016

xem ảnh bấm vào đây

- ảnh Vũ Nguyễn

Gửi nhận xét của bạn