Sách Điện Tử

Quy chế và nghi thức ngành Thiếu 2015

Bấm vào đây để tải về

File mới đã cập nhật và đăng tải vào ngày 3/1/2018

Giữ vững mối dây số 18

Lửa Trại - Phạm Văn Thiết

Giữ Vững Mối Dây 17

Giữ Vững Mối Dây 16

Giữ Vững Mối Dây 15

Quy chế và Nghi thức Ngành Tráng

Quy chế và Nghi thức Ngành Tráng, do Hội nghị Huynh Trưởng Ngành Tráng thông ngày 10/01/2016 tại Thủ cialis sans ordonnance Đức - TP. HCM

Bấm vào đây để tải về

Sổ tay Tráng sinh HĐ Canada (Tr LT Lã mạnh Hùng)

NGUYÊN LÝ HƯỚNG ĐẠO (Vĩnh Đào)

HĐ Đơn giản thể thôi

Trai nước Nam làm gì - Hoàng Đạo Thuý

HƯỚNG DẨN VỀ NGÀNH TRÁNG, Nguyễn Văn Thuất

Nghi thức giờ tinh thần HĐS có tôn giáo là phật giáo

(Tài liệu tham khảo , không có tính chất bắt buộc) Nghi thức giờ tinh thần HĐS có tôn giáo là phật giáo

Bấm vào đây để tải về

Cẩm nang Tráng Trưởng Hướng Đạo

Cẩm nang Tráng Trưởng Hướng Đạo 

HĐS trước khi lên đường

Trưởng Phạm Đông (LĐ chương Dương) có đưa cho Tr Thái Thuần 1 tài liệu hướng dẩn dành cho Tráng sinh trước khi lên đường xem. Nguyên gốc là ai không rõ , nhưng trong lời tựa có ghi tên TRIỀU VỦ và trong một đoạn khác có tên NGHI YÊN. Sau khi tìm hiểu thì được biết lúc Bộ Trưởng giáo dục Trần Ngọc Ninh có chủ trương đưa Hướng Đạo vào học đường, và Tr Trần Trung Ru (Dzu)được bổ nhiệm ủy viên công cán để lo HĐ HĐ, Trưởng Du lúc bấy giờ có mời ông Vũ Đinh Triều là giáo chức và Tr Lê Gia Mô (Mèo ưa rình) cùng lo việc nầy. Như vậy TRIỀU VŨ tức là VŨ ĐÌNH TRIỀU.

Pages

Subscribe to RSS - Sách Điện Tử