Thông báo

Thông báo ghi danh dự Trại Hợp Lực 2015

                             HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

                                BAN ĐIỀU HÀNH

                      TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC 2015

                                     _______________

Thông báo của Ban Diễn hành khai mạc Trại Họp bạn 2015

XIN KÍNH CHUYỂN ĐẾN QUÝ TRƯỞNG THÔNG BÁO CỦA TIỂU BAN PHỤ TRÁCH DIỄN HÀNH TRẠI HỢP LỰC 2015. RẤT MONG SỰ QUAN TÂM VÀ CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO ĐƠN VỊ THAM DỰ LỄ DIỄN HÀNH NGHIÊM TÚC, LONG TRỌNG.

THÔNG BÁO
CỦA BAN DIỄN HÀNH KHAI MẠC TRẠI HỌP BẠN
HỢP LỰC 2015.

Thông báo ban sinh hoạt Trại Hợp Lực 2015

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 15:42 Ngày 04 tháng 05 năm 2015
Chủ đề: Fwd: thông báo ban sinh hoạt

Thông báo của Ban Quảng bá Trại Hợp Lực 2015

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 18:51 Ngày 15 tháng 04 năm 2015
Chủ đề: TRẠI HỢP LỰC THÔNG BÁO CỦA TIỂU BAN QUẢNG BÁ
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Thông báo số 3 về Trại Hợp Lực

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>

Thông báo số 2 về Trại Hợp Lực

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

     BAN ĐIỀU HÀNH

TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC 2015

 

Ngày 01 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Thông báo cuộc thi logo Trại Hợp Lực 2015

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 12:24 Ngày 18 tháng 10 năm 2014
Chủ đề: THÔNG BÁO CUỘC THI LO GO TRẠI HỢP LỰC 2015

Thông báo số 1 Trại họp bạn Hợp Lực 2015

   HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

        BAN ĐIỀU HÀNH

       KHỐI SINH HOẠT

________________________

       Số: 01/HBHL

Thư số 2: Chuẩn bị Trại Họp Bạn HỢP LỰC 2015

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 16:15 Ngày 23 tháng 08 năm 2014
Chủ đề: Thư số 2: Chuẩn bị Trại Họp Bạn HỢP LỰC 2015
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Subscribe to RSS - Thông báo