Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các ông Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, các đại biểu trong Bộ Tổng ủy viên hướng đạo tại Bắc Bộ phủ

Thời gian: - 5 - 1946

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các ông Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, các đại biểu trong Bộ Tổng ủy viên hướng đạo tại Bắc Bộ phủ

Nội dung sự kiện:

Cuối tháng

Tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các ông Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng và các đại biểu trong Bộ Tổng uỷ viên Hướng đạo đến báo cáo về công việc của Hội và đề nghị Người làm Hội trưởng danh dự Hội Hướng đạo Việt Nam1.

_________________________

1 Hội Hướng đạo Việt Nam, hay còn gọi là "Hướng đạo sinh Việt Nam". "Hướng đạo sinh" là một tổ chức có tính chất quốc tế, thu hút tầng lớp thanh thiếu niên các nước nhằm rèn luyện, phát huy những tố chất của tuổi trẻ như tháo vát, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn... vì những mục tiêu tốt đẹp của thế hệ trẻ.
Phong trào xuất hiện đầu tiên ở Anh vào những năm đầu thế kỷ XX, người sáng lập là Baden Powell, sau dần dần phát triển ra nhiều nước ở châu Âu và châu Á, hình thành Tổng hội Hướng đạo sinh quốc tế.

Phong trào Hướng đạo sinh vào Việt Nam khoảng năm 1929-1930. Hội Hướng đạo Việt Nam đã ra đời với những sáng lập viên như Tạ Quang Bửu, Hoàng Đạo Thuý, v.v.. Thành viên của Hội bao gồm ấu sinh, thiếu sinh và tráng sinh, phần lớn là con cái các gia đình trung lưu. Tôn chỉ và cũng là lời thề của Hội: Phụng sự Tổ quốc; Giúp ích mọi người... Khẩu hiệu của Hội: "Sẵn sàng".

Đảng Cộng sản Đông Dương trong quá trình vận động cách mạng đã chủ trương tranh thủ tổ chức quần chúng này. Năm 1941, đồng chí Trần Đăng Ninh đã được Trung ương giao nhiệm vụ liên hệ với Tạ Quang Bửu, Hoàng Đạo Thuý để giữ lực lượng này cho cách mạng.

Trừ một số rất ít, đại đa số Hướng đạo sinh Việt Nam đã tham gia cách mạng, tham gia Tổng khởi nghĩa và trở thành cán bộ của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Thể theo yêu cầu của Hội Hướng đạo Việt Nam, ngày 31-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho ông Hội trưởng Hội Hướng đạo Việt Nam, nhận làm HỘI TRƯỞNG DANH DỰ của Hội. Tr. 233.

Nguồn trích:

- Báo Hướng đạo thẳng tiến, số 3, ngày 10-6-1946.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.3, tr.233

Trích: http://baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/1790/PreTabId/495/Default...

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn