Cùng nhau gắn lại mảnh huy hiệu còn thiếu

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 12:18 20 tháng 9, 2017
Chủ đề: Bài tìm hiểu về HOA BÁCH HỢP
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Kính chuyển đến Quý Trưởng và anh chị em bài của Trưởng Võ Quang Nguyên Phổ:
 
"CÙNG NHAU GẮN LẠI MÃNH HUY HIỆU CÒN THIẾU"
 
viết từ năm 2013 nói về nguồn gốc, sự hình thành của huy hiệu Hướng Đạo Việt Nam qua thời gian cũng như những ước vọng của các Trưởng đàn anh đối với Phong trào tại Việt Nam qua hình ảnh Hoa Bách Hợp biểu tượng.
 

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn