Hình Năm 1941, Vua Bảo Đại thăm Trại Trường Hướng Đạo tại đồi Quảng Tế - Huế

Danh Mục TT:

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn