Một số hình ảnh Trại Hợp Lực ngày 16/07/2015 (ngày nhập Trại)