RFA - Hướng đạo sinh VN trao bản Phúc Trình lên Tổng thống Mỹ tại tòa Bạch Ốc - YouTube

---------- Forwarded message ----------
From: Kym Nguyen <kym_phuong@yahoo.com>
Date: 2016-04-08 12:28 GMT+07:00
Subject: RFA - Hướng đạo sinh VN trao bản Phúc Trình lên Tổng thống Mỹ tại tòa Bạch Ốc - YouTube
To: Thai Hung Nguyen <thaihungvn@gmail.com>, Dung Quoc Nguyen Xh <dung.graphic@gmail.com>

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=NuDuPvEhF2g

Danh Mục Diểm Báo:

Gửi nhận xét của bạn