Tin buồn: Thân phụ Trưởng Nguyễn Trọng Luyện từ trần

Ban Điều Phối HĐVN nhận được tin:

Thân phụ của Trưởng Nguyễn Trọng Luyện

Nhạc phụ Trưởng Trần Thị Thu Trang

Trưởng Phụ Trách Sinh hoạt Ngành Tráng

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Cụ Philiphe NGUYỄN TRỌNG LUẬT

Sanh năm 1929 tại Long Xuyên

Đã từ trần ngày 02 tháng 7 năm 2020

Tại Hoa Kỳ

Thành kính chia buồn cùng gia đình

Trưởng Nguyễn Trọng Luyện

Và Trưởng Trần Thị Thu Trang

Thành kính

Ban Điều Phối Hướng Đạo Việt Nam

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

Gửi nhận xét của bạn