Tuyên bố của WOSM về việc di dời tượng BP

Tuyên bố của WOSM về khả năng di dời tượng Baden-Powell

Tổ chức Thế giới của Phong trào Hướng đạo (WOSM) đang theo dõi các báo cáo về khả năng sẽ di dời tượng Huân tước Robert Baden-Powel tại bến Poole thuộc Dorset, Vương quốc Anh. Hội Hướng đạo Anh quốc, thành viên của WOSM đang thảo luận vấn đề này với hội đồng thành phố.

Là Người Sáng lập Phong trào Hướng đạo Thế giới, Baden-Powell, sinh năm 1857, đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của một phong trào đã phát triển trong suốt 113 năm qua, phục vụ và trao quyền cho hàng trăm triệu thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, Phong trào mà ông đã sáng lập đang phục vụ hơn 54 triệu Hướng đạo sinh tại 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, thúc đẩy lòng nhân ái, khoan dung, và sự đoàn kết trên toàn cầu.

Hướng đạo mang lại một môi trường bao hàm nhằm liên kết người trẻ thuộc mọi chủng tộc, văn hóa, và tôn giáo lại với nhau, tạo điều kiện đối thoại về thúc đẩy hòa bình, công lý và bình đẳng.

Phong trào ra đời năm 1907 tại đảo Brownsea đã đứng vững với việc thúc đẩy đa dạng và bao hàm là nền tảng của các giá trị Hướng đạo, đồng thời phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, bất công, bất bình đẳng.

WOSM sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội Hướng đạo Anh quốc, công nhận các giá trị lịch sử và biểu tượng mà Hướng đạo sinh trên toàn thế giới đã gắn liền với nơi khai sinh của Phong trào Hướng đạo.

WOSM statement on the possible removal of Baden-Powell statue

The World Organization of the Scout Movement (WOSM) is following the reports about the possible removal of the statue of Lord Robert Baden-Powell from Poole Quay in Dorset, United Kingdom. WOSM's Member Organisation in the UK, The Scout Association, is discussing the matter with the local city council.

As the Founder of the World Scout Movement, Baden-Powell, born in 1857, inspired the creation of a movement that has grown for over 113 years to empower hundreds of millions of young people around the world. Baden-Powell lived in a different era and within different realities. Today, the Movement he founded serves over 54 million Scouts in 224 countries and territories, promoting tolerance and solidarity across the globe.

Scouting offers an inclusive environment to bring young people of all races, cultures and religions together, and creates opportunities for dialogue about how to promote peace, justice and equality.

The Movement that was founded in 1907 on Brownsea Island stands strong in its promotion of diversity and inclusion which are cornerstones of Scouting's values, while denouncing all forms of racism, discrimination, inequality and injustice.

WOSM will continue to work closely with The Scout Association of the UK, recognising the historical value and symbolism that Scouts around the world attach to the birthplace of the Scout Movement.

Gửi nhận xét của bạn